Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam Niech żyją nam!